Pravila i uslovi korišćenja

REGISTRACIJA

Da biste postavili oglas na sajtu oglasise.net, morate biti registrovani. Registracija je besplatna i mogu se registrovati fizička i pravna lica.

ZABRANA OGLAŠAVANJA

Zabranjeno je oglašavanje:

 • Pornografije
 • Opojnih droga
 • Oružja (osim sportskog i trofejnog)
 • Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete.
 • Alkoholnih pića (osim vina i piva)
 • Advokata i advokatskih usluga
 • Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine
 • Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje
 • Piratskih kopija proizvoda.
 • U sadržaju samog oglasa je zabranjen sadržaj koji na bilo koji način podstiče na bilo koji vid diskriminacije
 • U sadržaju oglasa je zabranjen sadržaj koji podstiče na ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost posetilaca sajta
 • Oglasi obmanjujuće sadržine
 • Prikriveno oglašavanje

Oglasi koje sadrže lično dobro na osnovu kojeg se može prepoznati lice koje je objavilo oglas. Ne možemo objaviti ovaj oglas bez prethodnog pristanka osobe koja objavljuje oglas.

SADRŽAJ OGLASA

Zabranjuju se oglasi obmanjujuće prirode koji dovodo u zabludu posetioce na sajtu prema zakonu o oglašavanju. Svaki oglas treba da sadrži podatke koji se odnose na odgovarajuću uslugu ili predmet. Sam naslov oglasa mora da jasno upućuje na prirodu samog oglasa. U samom naslovu oglasa zabranjeno je stavljati broj telefona, email ili veb sajt jer za to postoje polja predviđena za to pri postavljanju oglasa. Oglas mora biti postavljen u kategoriju u koju pripada. oglasise.net zadržava pravo korekture oglasa, ne menjajući samu suštinu oglasa, a u skladu sa zakonom o oglašavanju.

STOPIRANJE OGLASA

Oglas može biti stopiran iz sledećih razloga:

 • Sadržaj oglasa nije u skladu sa pravilima i korišćenjima sajta.
 • Oglasavanje oglasa za posao kao fizičko lice.
  U kategoriji posao možete se oglasiti samo u slučaju da ste pravno lice.
 • Dupliran oglas
  Isti korisnik ne sme objaviti sličan ili isti oglas koji je već prvobitno objavio
 • Neodgovarajuća kategorija
  Ukoliko postavite oglas u neodgovarajuću kategoriju, zadržavamo pravo da stopiramo vaš oglas dok se ne postavi u pravu kategoriju.

Ukoliko slike koje su postavljene uz oglas ne odgovaraju sadržini oglasa ili su neprimerenog sadržaja, zadržavamo pravo da stopiramo oglas ili uklonimo sliku.

ODGOVORNOST

oglasise.net ne odgovaraju za:

 • Tačnost podataka, sadržinu teksta, celovitost infomacija, legitimitet informacija, eksplicitnost ili pristupačnost informacija, kao i za informacije koje su prikazane na sajtu.
 • uklanjanje, neadekvtano dostavljanje ili pak neažurnosti u pogledu dostavljanje različitih informacija ili tekstova, zatim za pogreške na stranama veb sajta, kao i za funkcionisanje sajta u kontinuitetu.
 • ikakvu štetu koja nastane usled preuzimanja određenih fajlova ili zbog pristupa različitim sadržajima na Internetu, do kojih se došlo putem ovog sajta. Ukoliko koristite ovaj sajta time i preuzimate punu odgovornost za celokupnu štetu koja nastane usled određenih informacija do kojih ste pri tome došli putem ovog sajta, zatim za štetu koja nastane preuzimanjem fajlova i dokumenata na vaš računar, kao i za bilo koju drugu štetu koja je prouzrokovana bilo kojim sadržajem, do kog ste došli putem ovog sajta. Oglasise.net zadržava pravo da ubudućen isključe svakog korisnika koji na bilo koji način zloupotrebi ili pak naneadekvatan način koristi ovaju sajt.
 • Sve potencijalne sporove koji nastanu na relaciji oglašivač-korisnik rešavaju se isključivo između navedenih strana. oglasise.net nije odgovoran za štetu koja je posledica loših odnosa na pomenutoj relaciji.
 • za adekvatno ili neadekvatno korišćenje sajta, kao i za potencijalnu štetu koja nastane u tom pogledu,
 • za sve vrste štete koju korisnici pretrpe adekvatnom ili neadekvatnom upotrebom sajta, kao i preuzimanjem informacija, usluga, saveta ili proizvoda do kojih su došli zahvaljujući linkovima ili reklamamam na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa ovim sajtom.
 • za nefunkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je uzrokovan posredno ili neposredno “višim silama” ili drugim okolnostima van realne mogućnosti za kontrolu, što podrazumevau: probleme sa Internetom, kvarove na računarskoj opremi, probleme sa telekomunikacionom opremom i uređajima, nestanak struje, obustave rada bilo koje vrste, nemire, nestanak sadržaja ili manjak radne snage, odluke i naredbe državnih i drugih organa vlasti. Celokupni stavovi koji su izneti na sajtu nisu ličan stav oglasise.net i reč je o informacijama za čiji sadržaj nismo u bilo kom smislu odgovorni. Ukoliko je korisnik prekrši autorsko pravo neke treće strane, svu odgovornost snosi sam u potpunosti , a Oglasise.net će po prijemu obaveštenja o potencijalnom kršenju autorskog prava, ukloniti određen sadržaj do poptunog rešenja spora, i to po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog prava. Oglašivač učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, to i radi na sopstvenu odgovornost.

PRISTANAK NA PRAVILA I USLOVA KORIŠĆENJA

Samim korišćenjem sajta, oglašavanja i postavljanja oglasa pristajete na pravila i uslove korišćenja sajta. Nije potreban nikakav dodatni pristanak da biste pristali na pravila i uslove korišćenja. oglasise.net zadržavaju pravo promene pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. oglasise.net je namenjen ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje, reprodukovanje, prerada oglasa, kopiranje početne strane sajta. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe pri registraciji. Zadržavamo pravo da obustavimo oglašavanje ukoliko utvrdimo da se fizičko lice oglašava sa više različitih naloga, ili da se pravno lice registruje i objavljuje oglase koji su u delu namenjenom za fizička lica.

ZAŠTITA PODATAKA I PRIVATNOST

oglasise.net prikupljaju podatke koji su propisani zakonom o oglašavanju, kao i osnovne podatke o oglašivačima na sajtu oglasise.net. Vaše podatke ne koristimo u bilo koje druge svrhe.